Welke declaratiemethode kiest u?

Gratis Artikelen

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

In de zakelijke dienstverlening en ook bij ambachtelijke bedrijven is het gebruikelijk om te werken met uurtarieven voor het berekenen van de kostprijs van een bepaalde dienst. In de praktijk worden verschillende declareermethoden toegepast. De keuze van de toe te passen methode hangt af van de voorkeur van de dienstverlener of diens kantoor of bedrijf, van de mogelijkheden die de markt biedt en van de wensen van de klant en opdrachtgever.

Werken op basis van een uurtarief
a. Uren x uurtarief
Deze methode is zeer gebruikelijk in de zakelijke dienstverlening. Een kantoor kan een vast uurtarief hanteren of de tarieven uitsplitsen per categorie dienstverlener. Bijvoorbeeld een uurtarief voor een junior, een consultant en een ervaren senior consultant. Ook kan het uurtarief worden gedifferentieerd aan de hand van andere factoren zoals spoedeisendheid, de voor de zaak benodigde specifieke deskundigheid of de specifieke branche waar het om gaat.

b. Uurtarief afhankelijk van het resultaat
Een zakelijke dienstverlener kan twee tarieven afspreken met de opdrachtgever. Bijvoorbeeld: een laag tarief per uur dat een adequate dekking vormt voor de gemaakte kosten, inclusief een redelijk salaris wanneer het beoogde resultaat niet wordt bereikt. En een verhoogd uurtarief dat geldt bij positief resultaat. Een percentage van het behaalde resultaat (`pars quota litis´) en de variant `no cure no pay´ zijn dan mogelijk

Voordelen en nadelen
De onder a en b geformuleerde methoden hebben de volgende voordelen en nadelen.

Ad a: Methode van uren x tarief

Voordelen
– gemakkelijk uit te leggen aan de cliënt;
– de zakelijke dienstverlener loopt weinig risico als de opdracht meer tijd vergt dan verwacht;
– eenvoudig toepasbaar;
– door tijdschrijven is een goede registratie van de werkzaamheden mogelijk.

Nadelen
– de totale kosten zijn voor de opdrachtgever lastig te voorspellen;
– de efficiency en de kwaliteit van het eindresultaat komen niet tot uitdrukking in de te betalen prijs;
– het risico voor tijdsduur ligt uitsluitend bij de opdrachtgever.

Werken voor een vaste prijs
In de zakelijke dienstverlening en ook bij ambachtelijke bedrijven komt het geregeld voor dat de opdrachtgever vooraf een totaalbedrag (aanneemsom) overeen komt voor de te verrichten dienst. Voor vooraf goed te definiëren en in tijd af te bakenen werkzaamheden is een vaste prijsafspraak goed bruikbaar.

Voordelen
– bruikbaar bij werkzaamheden waarmee veel ervaring is opgedaan;
– bevordert efficiency;
– `ontwikkelingskosten´ kunnen over een groter aantal opdrachten worden gespreid;
– declaratie is volledig voorspelbaar;
– gemakkelijk uit te leggen aan de opdrachtgever;
– prijsvergelijking wordt voor de opdrachtgever beter mogelijk;
– de cliënt loopt geen risico als de zaak meer tijd vergt dan verwacht.

Nadelen
– de kwaliteit van het resultaat wordt niet in de kostprijs tot uiting gebracht de zakelijke dienstverlener loopt risico als de opdracht meer tijd vergt dan verwacht;
– de partij die de opdracht voor een vast bedrag aanneemt, loopt meer risico als omvang van de opdracht toeneemt.

Overige declareermogelijkheden
Behalve de twee hiervoor genoemde declareermogelijkheden zijn er nog varianten mogelijk die echter de praktijk nog wel eens tot problemen kunnen leiden. Bijvoorbeeld wanneer de opdrachtnemer de uiteindelijke declaratie achteraf opstelt na overleg met de opdrachtgever. De exacte hoogte van de declaratie wordt afhankelijk gemaakt van de waarde die de geleverde dienst, achteraf beoordeeld, in redelijkheid voor de opdrachtgever heeft vertegenwoordigd. Ook hier is de declaratie dus mede afhankelijk van het resultaat, zij het de dat de afspraken daarover anders zijn dan hiervoor geformuleerd. Het te behalen resultaat kan namelijk ook onbepaald zijn.

Zo kan een tijdig en bruikbaar advies van een consultant en een goede begeleiding bij onderhandelingen waar op zich niet veel tijd mee is gemoeid, de opdrachtgever een tevoren niet ingeschat miljoenenvoordeel opleveren. Het is in dat geval mogelijk dat de consultant en de opdrachtgever na afloop niet tot overeenstemming kunnen komen. Ook kan de opdracht tussentijds worden beëindigd. Om in dergelijke gevallen toch tot een voor beide partijen bevredigende declaratie te komen, is het aan te bevelen in de te maken afspraak met de opdrachtgever op te nemen welke declareermethode zal worden toegepast.

Voordelen
– honorering volledig op maat te maken op basis van het uiteindelijk resultaat van verrichte werkzaamheden;
– efficiency en resultaat komen tot uitdrukking in de declaratie.

Nadelen
– het totale bedrag van de declaratie blijft tot het eind van de opdracht onzeker;
– een prijsvergelijking is door de opdrachtgever niet mogelijk;
– de bestede tijd wordt niet in alle gevallen ook betaald;
– de opdrachtnemer ontvangt pas laat zijn declaratie.

Tip
Maak daarom met uw opdrachtnemer een afspraak over te betalen en te verrekenen voorschotten.

Vaste prijs per periode

Een vaste prijs voor een bepaalde dienstverlening gedurende een contractsperiode is ook mogelijk. In dat geval kunnen bijvoorbeeld bepaalde tarieven worden vastgelegd voor bepaalde soorten diensten. Deze tarieven kunnen gebaseerd zijn op de ervaring opgedaan in voorgaande opdrachten. Voor de hantering van bijzondere factoren kan in de afspraak worden voorzien. Bijvoorbeeld voor spoedeisendheid, specialistische kennis of het belang van een zaak. Tevens kunnen in de overeenkomst bepalingen worden opgenomen aangaande tussentijds declareren, betalingscondities en andere specifieke voorwaarden.

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00