Verplichting Loonbetaling Werkgever

Gratis Artikelen

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

De wet bevat diverse regels over loon. Werkgever en werknemer kunnen zelf afspraken maken over de hoogte van het loon maar het loon mag niet lager zijn dan het geldende minimumloon. Ook geeft de wet regels over loon tijdens ziekte en vakantie. Werknemers zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van het loon. Daarom zijn er strenge regels voor het op tijd betalen daarvan. Als er een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van toepassing is, staat daar vaak ook iets in over het loon. Meestal is de cao gunstiger voor de werknemer dan de wet.

Tijdstip loonbetaling
Het loon moet worden betaald na afloop van het tijdvak waarover het loon volgens de arbeidsovereenkomst moet worden betaald. Bijvoorbeeld weekloon na een week en maandloon na een maand. Dit tijdvak waarna moet worden betaald, mag worden verlengd. Dit moet dan wel schriftelijk zijn afgesproken, maar daar zijn grenzen aan: bij een weekloon kan uitbetaling nooit langer op zich laten wachten dan een maand en bij een maandloon nooit langer dan een kwartaal.

Te late loonbetaling?

Bij een te late betaling van het loon kan uw werknemer aanspraak maken op een verhoging wegens vertraging. Deze verhoging bedraagt 5% voor de vierde tot en met de achtste werkdag na de dag waarop het loon moest worden betaald en 1% voor elke volgende werkdag, met een maximum van 50% van het loon. De rechter kan de verhoging beperken tot een lager bedrag (bijvoorbeeld 10 of 15%). De werkgever hoeft de verhoging niet te betalen als hij kan aantonen dat de vertraging niet aan hem te wijten is.

Uitblijven van betaling van het loon
Wanneer de werkgever in gebreke blijft wat betreft loonbetaling dan kan de werknemer overgaan tot loonvordering. De werknemer dient dan eerst hulp in te schakelen van de vakbond, rechtsbijstandverzekering of een advocaat. Bij faillissement kan de werknemer bij UWV een faillissementsuitkering aanvragen. UWV betaalt dan achterstallig loon uit tot maximaal de voorafgaande dertien weken.

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00